بطور کل گستره مشتریان چند هزاری این تولیدی را میتوان در صنایع غذایی ، فروشگاه های خصوصی و زنجیره ای معتبر ، کشاورزی ، شیلات ، برق و الکترونیک ، محصولات و مصالح ساختمان ، خودروسازی و صنایع وابسته ، حمل و نقل ، توریست و خدمات تفریحی اقامتی و رستورانی ، پست و ارتباطات و انتشارات و غیره مشاهده نمود.